เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552
   
รายละเอียด รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.ไม่เป็นนักศึกษาปี 1 และชั้นปีสุดท้าย
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

สมัครได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา (ห้องวิชาการ)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2551
เลือกตั้งวันที่ 19 กันยายน 2551
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/stdactivity/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------