เรื่อง การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy 2015 ครั้งที่ 4
   
รายละเอียด การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy 2015 ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte27-02-2558/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------