เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ.โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสามบริษัท
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ National Instruments (Thailand) Co.,Ltd. และ บริษัทก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด และบริษัท มัทนีภัณฑ์ จำกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยร่วมกัน
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte30-4-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------