เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556-2559 "
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติระดับคณะ เรื่อง " แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556-2559 " ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญคุณศิริวิช ดโนทัย เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาองค์กร และเชิญคุณจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร กับการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556-2559 และในวันที่ 27 เมษายน 2554 วันสุดท้ายของการสัมมนา ท่านอธิการได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและปิดสัมมนา
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte25-27-4-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------