เรื่อง " สรงน้ำพระพุทธรูปประเพณีวันสงกรานต์ " 11 เม.ย.56
   
รายละเอียด เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดงานสรงน้ำพระพุทธรูปประเพณีวันสงกรานต์ และได้เรียนเชิญคณบดี, รองคณบดี,หัวหน้าภาควิชาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อขอพรในวันสงกรานต์และเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte11-4-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------