เรื่อง การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง " เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย " วันที่ 4 เมษายน 2556
   
รายละเอียด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่อง " เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติ " เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเชิญ ผศ.อำนาจ ทองผาสุข และผศ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนเป็นวิทยากร และในเวลา 13.00 - 15.00 น ได้เชิญ รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์ มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง " เทคนิคการวิจัยด้วยวิธี ZOPP "
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte4-4-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------