เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-17.30น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าสู่โลกอาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte15-3-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------