เรื่อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2556
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2556 " 54 ปี มจพ. รวมใจก้าวไกลสู่สากล " ในภาคเช้า ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียจารย์" บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ และในภาคค่ำ งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานหน้าอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานประเภทส่วนงานจัดการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด(เป็นปีที่สามติดต่อกัน), นางเสาวภา วงศ์อกนิษฐ์ ขึ้นโล่และเหรียญผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และ ผศ.โกศิน สวนานนท์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รับรางวัลนักประดิษฐ์นวัตกรรมดีเด่นระดับนานาชาติ
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte19-2-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------