เรื่อง IBA Innovation Awards 2013
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น - 16.00 น. ห้องประชุมประดู่แดง ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จัดงาน IBA Innovation Awards 2013 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte15-2-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------