เรื่อง อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้ารับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2556
   
รายละเอียด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. คณาจารย์และบุคลากรคณะจำนวน 3 คน เข้ารับประกาศเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2556 โดยมีรายนามดังนี้
อาจารย์อภิชาติ ศรีประดิษฐ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล นางเสาวภา วงศ์อกนิษฐ์และนางสาวธิภาภัทร แอบเพชร สำนักงานคณบดี
   
URL http://www.fte.kmutnb.ac.th/ftp/fteactivity/fte5-2-2556/page_01.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------