English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
ประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2553
19/8/2554 15:19:00
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553
30/8/2554 8:41:00
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
21/8/2555 16:33:00
  รายงานการประเมินตนเอง ส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2554
21/8/2555 16:00:00
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน มจพ. พ.ศ. 2555
7/11/2555 9:49:00
  รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2555
4/9/2556 10:17:00
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555
4/9/2556 10:19:00
  รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556
1/12/2557 15:12:00
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2556
1/12/2557 15:15:00
 
 หน้า [ 1 ]

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th