English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
 
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 ...
3/8/2552 9:41:00
  ประกาศการแต่งกายของนักศึกษา...
17/7/2552 10:13:00
การใช้โปรแกรม SPSS และ โปรแกรม Photoshop CS4 ...
4/8/2552 12:08:00
  กำหนดกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2552...
12/2/2552 9:17:00
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1/2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ...
30/4/2553 12:52:00
  สอบราคาจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดคณะครุศาสตร์อุตสหากรรม...
15/9/2553 11:23:00
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาครูประจำการ ภาคเรียนที่ 1/2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ...
6/5/2553 16:30:00
  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาครูประจำการ ภาคเรียนที่ 1/2553 สาขาวิชาไฟฟ้า...
7/5/2553 15:31:00
กำหนดดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ...
13/10/2552 13:55:00
  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท...
13/10/2552 13:59:00
นักศึกษาที่ทำบัตรนักศึกษาหายให้ปฏิบัติตามนี้ ...
27/2/2552 9:51:00
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาครูประจำการ ภาคเรียนที่ 1/2553...
26/5/2553 12:45:00
รายชื่อและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเครื่องกล ณ วท.ยโสธร ภาคเรียนที่ 2/2552 วท.ยโสธร ...
15/10/2552 13:02:00
  รายชื่อและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาไฟฟ้า ณ วท.ยโสธร ภาคเรียนที่ 2/2552 วท.ยโสธร...
15/10/2552 13:03:00
Best Paper Award ...
15/1/2552 10:27:00
  ประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปีมารับใบประกันสุขภาพที่ห้องวิชาการ...
14/7/2552 10:24:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาครูประจำการ สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2/2552 ...
26/10/2552 9:08:00
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาครูประจำการ สาขาวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2/2552 รอบสอง...
29/10/2552 8:46:00
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ...
17/3/2553 14:24:00
  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1...
9/12/2552 16:36:00
 
 หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th