English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
  ข่าวประกาศคณะและมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา...
27/2/2558
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ...
30/1/2558
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...
30/1/2558
  สมัครใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย...
3/9/2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เรื่...
4/3/2557
  ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา...
27/2/2557
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา...
27/2/2557
  ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา...
27/2/2557
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า...
27/2/2557
  ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล...
27/2/2557
 
 
 ประกาศทุนการศึกษา/วิจัย
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน......
7/4/2558
  การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ......
7/4/2558
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา......
2/4/2558
  ขอรายงานผลการดำเนินงานการเข้าร่วมจัดประชุมใหญ่โครง......
27/3/2558
ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558......
27/3/2558
  ประกาศ มจพ. ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และห......
5/3/2558
ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำบ้านประก......
3/3/2558
  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และข้อตัดสินใจจากการประชุมสมัชช......
17/2/2558
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คป......
6/2/2558
  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรัก......
6/2/2558
 
 
 ประกันคุณภาพการศึกษา
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร......
1/12/2557
  รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556......
1/12/2557
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุต......
4/9/2556
  รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2555......
4/9/2556
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน มจพ......
7/11/2555
  รายงานการประเมินตนเอง ส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อ......
21/8/2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2......
21/8/2555
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์......
30/8/2554
รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2553......
19/8/2554
 
   
    ข่าวทั่วไป
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ : Demography and Vocational Education...
14/11/2555
  ...
10/8/2553
กิจกรรม “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์และสมัครงาน”...
13/7/2553
  ...
13/7/2553
 
 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
  โครงการนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี
  ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
งานนักศึกษา
โครงการปรับปรุงห้องรับรองสำหรับงานประชุมและสัมนา...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง ด้...
โครงการ จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการ...
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศ...
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 208 อาคาร 5...
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม...
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุม 208 อาคาร 52 ...
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัด...
ประกาศราคากลางค่าบริการจัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ...
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ...
   
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่า...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " แนวทางการพัฒนาคณะครุ...
" สรงน้ำพระพุทธรูปประเพณีวันสงกรานต์ " 11 เม.ย.56...
การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง " เทคนิคการเขียนข...
ปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา...
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำ...
IBA Innovation Awards 2013...
อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้ารับเกีย...
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั...
   
รายละเอียดและประเภทคำร้องนักศึกษา...
ภาพกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาปี2551...
ภาพกิจกรรมค่ายอาสาโรงเรียนบ้านช่อฟ้า(สาขาแม่จอกฟ้า...
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศอบรมจริยธรรม51...
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึก...
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
count web page visits
FTE.KMUTNB
เริ่มนับ 6 ธ.ค. 2556
 

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3273 , 3226 , 3272    โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th