English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
 
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน
7/4/2558 10:49:00
  การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
7/4/2558 10:47:00
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2547
2/4/2558 10:11:00
  ขอรายงานผลการดำเนินงานการเข้าร่วมจัดประชุมใหญ่โครงการการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
27/3/2558 11:08:00
ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558
27/3/2558 11:07:00
  ประกาศ มจพ. ประกาศเรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหารกลุ่มวิจัย เฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2)
5/3/2558 9:48:00
ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ หรือบ้าน Knock Down เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยการเคหะแห่งชาติ
3/3/2558 15:20:00
  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และข้อตัดสินใจจากการประชุมสมัชชาภาคอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
17/2/2558 13:09:00
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
6/2/2558 11:28:00
  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์ พลังงาน ปีงบประมาณ 2558
6/2/2558 11:28:00
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน ปีงบประมาณ 2558
6/2/2558 11:26:00
  รับสมัครนักวิจัยดีเด่นปี2557
15/1/2558 11:19:00
เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประเภททั่วไปและประเภทกลุ่มวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
11/9/2557 18:03:00
  เปิดรับสมัครทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
29/8/2557 12:59:00
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557
4/8/2557 14:29:00
  รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน-มจพ.
30/6/2557 17:09:00
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2557
7/3/2557 8:47:00
  ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
27/2/2557 8:42:00
ขยายเวลาการรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทั่วไป
31/10/2556 11:46:00
  รับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
8/10/2556 15:17:00
 
 หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 ]

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th