English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
 
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy 2015 ครั้งที่ 4
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ.โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสามบริษัท
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี 2556-2559 "
  " สรงน้ำพระพุทธรูปประเพณีวันสงกรานต์ " 11 เม.ย.56
การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง " เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย " วันที่ 4 เมษายน 2556
  ปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2556
  IBA Innovation Awards 2013
อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้ารับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2556
  ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ
วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554
  บุคลากรคณะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประดู่แดงเกมส์ 55
งานครุศาสตร์ฯ ร่วมใจ ปีใหม่สามัคคี
  เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กับ eWater Ltd (Australia) วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กับ Joining and Welding Research Institute, Osaka University (JAPAN) วันที่ 6 ธันวาคม 2555
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2555
  มอบทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2556
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  Prof. Dr. Paed.Habil. Hanno Hortsch เจรจาความร่วมมือ
 
 หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th