English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
 
 
 
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
งานแถลงนโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  โครงการอบรม เรื่อง " บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการพัฒนางานด้านวิชาการและงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายการคนไทยวันนี้ ทางช่อง7สี มาถ่ายทำผลงานนักศึกษา Temperature Motion Tracking Model เพื่อนำไปเผยแพร่
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา G-MTE ศูนย์การเรียน วท.ระยอง วท.อุดรธานี และวท.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร นักศึกษา G-MTCT ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง อุดรธานี
  โครงการพบผู้บริหารการศึกษาและสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา G-MTM ศูนย์การเรียนวท.พิษณุโลก ลำปาง ระยอง หาดใหญ่ และอุดรธานี
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่6/2548
  คณะครุศาสตร์ฯจัดเสวนาเรื่อง หน่วยงานและบุคลากรจะได้ประโยชน์อะไร เมื่อสจพ.เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
พิธีไหว้ครูและรับศิษย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2548
  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตภาคพิเศษ ครั้งที่2/2548
ผู้บริหารและครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเข้าเยี่ยมชมและดูงานคณะ
  การสัมมนา ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ขั้นตอนการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว.ขอนแก่น ดูงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจพ.
การฝึกอบรม เรื่อง การทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ จัดโดยภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
  การฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง 48
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสถาบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษา 2547
  รายคนไทยวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 มาถ่ายทำผลงานนักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้าเรื่องเครื่องยกลูกเหล็กและแบบจำลองระบบยกตัวรถไฟฟ้า
 
 หน้า [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th