English Version
แนะนำคณะ
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
ที่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหาร
อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
  บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
ผู้บริหารภาควิชา/สำนักงาน
  ภาควิชา
สำนักงานคณบดี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
  หลักสูตรกลางคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  งานบริการต่าง ๆ
คลังข้อสอบ
คลังความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ฯ
การจัดการความรู้
การจัดการเอกสารส่วนงาน
งานทะเบียนนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  การใช้พลังงานคณะ
มาตรการ
การดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถิติการใช้พลังงาน
ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  จรรยาบรรณบุคลากร
  เอกสารดาวน์โหลด
  ผลการประเมิน
   
 
 
ผลความพึงพอใจ "เว็บคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม" ประจำปี พ.ศ. 2557

สรุปความพึงพอใจ "เว็ปคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม"

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเฉลี่ย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้

4.51-5.00
คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50
คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
2.51-3.50
คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50
คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50
คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผู้รับบริการ

จำนวนผู้ตอบ

ค่าคะแนน

ส่วนเบี่ยงเบน

ความพึงพอใจ

อาจารย์ 

125

3.59

1.04

พอใจมาก

เจ้าหน้าที่

165

3.67

1.06

พอใจมาก

นักศึกษา 

423

3.87

0.92

พอใจมาก

ศิษย์เก่า

37

3.62

1.10

พอใจมาก

ผู้ปกครอง 

27

3.28

1.17

ปานกลาง

บุคคลทั่วไป

268

3.44

1.19

ปานกลาง

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็ปไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม :
  มีผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็ปไซต์คณะฯ จำนวน 1045 คน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมอยู่ที่ 3.58 ( พอใจมาก )

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ลำดับที่ หัวข้อ
1 รูปแบบของหน้าเว็บมีความน่าสนใจดี แต่รู้สึกว่ามันดูแน่น ๆ รก ๆ ไปนิดหน่อยอ่ะ
2 ควรจัดเรียงลิงค์ให้เป็นระเบียบกว่านี้เพื่อง่ายในการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหา
3 อยากให้มีความเสถียรมากกว่านี้ บางวันเปิดได้บางวันเปิดไม่ได้
4 บางบอร์ดมีการใช้สีสันมากเกินไปจนทำไห้อ่านตัวหนังสือไม่ออก
5 ดีมาก
6 เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างเดียวคอยจะเข้าไม่ได้
7 ขอใหญ่ๆกว่านี้อีก
8 ข้อมูลที่ได้รับช้า เช่น กำหนดการรับปริญญาบัตร ผลการเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อยากให้ลงประชาสัมพันธ์เร็วกว่านี้
9 เอกสารเก่าๆ เชน แนวข้อสอบโหลดไม่ได้บางไฟล์
10 ยังไม่เห็นข้อปรับปรุง
11 ใช้งานง่ายกว่านี้
12 ข้อมูลเก่าๆบางครั้งหาไม่เจอ น่าจะแยกไว้ให้เรียบร้อยครับง่ายต่อการค้นหาย้อนหลัง
13 พึงพอใจ
14 อยากให้พัฒนาเรื่องเว็บไซต์ที่มักจะล้มเวลาสำคัญ
15 เวลามีประกาศจากทางมหาลัยออกมาอบากให้ทางคณะนำมาแจ้งให้ทราบด้วยความชัดเจน ว่าประกาศแน่ชัดหรือป่าว
16 ดีอยู่แล้ว
17 ดีแล้ว
18 น่าจะออกแบบสีสันให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกนิดค่ะ
19 ดีมากครับ
20 โอเคจ๊ะ
21 ถ้ามีคลิปในการให้ข่าวสารก็จะดีกว่านี้มากครับ
22 อยากให้อัพเดทขาวของคณะไวๆ ครับ
23 อัพเดทข่าวสารบ่อยๆ
24 เวลาเข้าเว็บโหลดช้ามากๆเรยคับ
25 ต้องปรับปรุงเยอะเลยครับผม โหลดไฟล์ไม่ขึ้น ภาพไม่ขึ้น
26 ประกาศเก่าๆๆ
27 ไม่มี

 

Copyright © 2008 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :fte@kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3226 , 3272 , 3273   โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
Website : www.fte.kmutnb.ac.th